Izdavanje na recept

Izdavanje pomagala na nalog Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje

Izdavanje pomagala osiguranim licima prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

 

Izdavanje pomagala osiguranim licima, na nalog Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), omogućeno je svim preduzećima za proizvodnju i distribuciju medicinsko- tehničkih pomagala na teritoriji Republike Srbije koja imaju potpisan ugovor sa RFZO-om o snabdevanju osiguranih lica pomagalima, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Već 10 godina striktno pratimo i poštujemo standarde koje je prepisao Republički Fond i usklađujemo sa potrebama korisnika zdravstvene zaštite. Individualnim pristupom pomažemo odabir adekvatnog modela pomagala, obučavamo lice za dalje korišćenje i održavanje, i informišemo o daljim obavezama i pravima prema Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima.

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju uređuje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizaciju i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja.

Osiguranim licima, u smislu ovoh zakona, smatraju se osiguranici i članovi njihovih porodica, kojima se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

 

Obaveznim osiguranjem, lica ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu koja obuhvata i pravo na medicinsko-tehnička pomagala u skladu sa indikacijama odnosno medicinskom dijagnozom utvrđenom u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti-Deseta revizija utvrđenom od strane lekara određene specijalnosti u državnim zdravstvenim institucijama.

Lista pomagala je dokument u kome je na osnovu medicinskih indikacija, osiguranim licima utvrđeno pravo na pomagalo; navedena neophodna dokumentacija; rok trajanja pomagala;

Načelo zaštite prava osiguranih lica i zaštite javnog interesa ostvaruje se obavezom RF da osiguranim licima ukaže na postojanje osnova za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i obaveze osiguranih lica radi ostvarivanja prava iz obaveznoig zdravstvenog osiguranja.

 

Za sve informacije vezane za prava osiguranih lica na pomagala, proceduru, neophodnu dokumentaciju za preuzimanje pomagala, i druge savete, budite slobodni da nas kontaktirate.

 

Pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički Fond utvrđena pravilnikom, a koja možete preuzeti kod nas, su:

1) Protetička sredstva (proteze)

1.1 proteze za gornje i donje ekstremitete

1.2 spoljna proteza za dojku

1.3 eiteze (estetske proteze)

 

2) Ortotička sredstva (ortoze)

2.1. ortoze za gornje ekstremitete

2.2. ortoze za donje ekstremitete

2.2. ortoze za lečenje iščašenih kukova

2.4. ortoze za kičmu – spinalne ortoze

 

3) Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

3.1. invalidska kolica

3.2. pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

3.3. ostala pomoćna pomagala

4) slušna pomagala

X