Dostava

Uručenje željenih proizvoda na odabranu adresu

Uručivanje željenih proizvoda na odabranu adresu na teritoriji Republike Srbije u najkraćem mogućem roku.

 

Uručivanje željenih proizvoda na odabranu adresu na teritoriji Republike Srbije omogućili smo saradnjom sa kurirskom službom “Post Express”. Brzo, povoljno I bezbrižno obavite process kupovine neophodnih pomagala. Isporuka proizvoda je u roku od 1 do 3 radna dana, od potvrde porudžbine.

 

Post express usluge prenosa pošiljaka pružaju se prema Pravilniku o pružanju Post express usluga u unutrašnjem saobraćaju, Zakonom o poštanskim uslugama i dole navedenim uslovima, koje pošiljalac ili njegov predstavnik izjavljuje da prihvata bezrezervno.

 

Post express pošiljke se prenose od mesta prijema do mesta uručenja u propisanim i garantovanim rokovima u zavisnosti od vrste Post express usluga, a u sladu sa važećim Pravilnikom i uz nadoknadu koju određuje važeći Cenovnik (Cenovnik Post express usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju). Prijem pošiljaka se vrši putem kurira i na šalteru pošta, a spisak gradova / naseljenih mesta u kojima je organizovan prijem Post express pošiljaka na adresi korisnika i spisak pošta koje vrše prijem pošiljaka definisan je Mrežom za prijem i dostavu Post express pošiljaka. Uručenje Post express pošiljaka, vrši se na teritoriji pošta čiji je spisak dat u Mreži za prijem i dostavu Post express pošiljaka. Mreža za prijem i dostavu Post express pošiljaka na raspolaganju je korisnicima u poštama i na sajtovima www.postexpress.rs i www.posta.rs. Post express pošiljke se mogu na zahtev korisnika primiti i za dostavna područja pošta koja nisu predviđena za uručenje Post express pošiljaka, ali se u tom slučaju ne garantuju propisani rokovi uručenja Post express pošiljaka, a pošiljalac svojim potpisom na prijemnom obrascu u polju „Potpis pošiljaoca“ potvrđuje da je upoznat sa navedenim uslovom pružanja usluge i da je isti prihvatio.

 

Uručenje se vrši primaocu ili ovlašćenom licu uz potvrdu prijema na za to predviđenom mestu na Dostavnoj knjižici. Kada pošiljku u ime primaoca prima njegov punomoćnik, odrasli član domaćinstva ili kod primaoca stalno zaposleno lice, mora u potpisu naznačiti odnos prema primaocu i upisati broj lične karte.

Za otkupne pošiljke od primaoca se naplaćuje poštarina za uplatu otkupnog iznosa po Cenovniku poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja.

Pošiljke koje iz bilo kog razloga nisu uručene čuvaju se 5 (pet) radnih dana ako glase za primaoca koji se nalazi na užem dostavnom području, odnosno 10 (deset) dana ako glase za primaoca koji se nalazi na širem i najširem dostavnom području, ne računajući dan pokušaja dostave. U slučaju da se pošiljka ne može uručiti pošiljaocu pošiljka se smatra neisporučivom.

 

Prenos Post express pošiljaka obavlja se uz naplatu poštarine koja je utvrđena Cenovnikom Post express usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i naplaćuje se zakonskim sredstvima. Pošta Srbije omogućava pošiljaocu da obračunatu poštarinu prilikom preuzimanja plati primalac, što se označava na Prijemnom obrascu. Ako takva pošiljka iz bilo kog razloga ne bude uručena, troškovi dvostrukog iznosa poštarine padaju na teret pošiljaoca.

 

Za slučaj prekoračenja roka, gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržine pošiljke, korisniku pripada naknada štete u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 30/2010).

Zahtev za naknadu štete mora se podneti u pisanom obliku Pošti Srbije u roku propisanom Zakonom o poštanskim uslugama (Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 30/2010). O rezultatu reklamacionog postupka korisnik će biti obavešten u roku predviđenim Zakonom o poštanskim uslugama.

Pošta Srbije je oslobođena odgovornosti i ne priznaje naknadu štete u slučajevima ako se dokaže da je do gubitka pošiljke ili oštećenja sadržine pošiljke ili umanjenja njene sadržine ili do prekoračenja roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke, došlo usled uzroka koji se nisu mogli predvideti ni izbeći ili otkloniti, zbog prirode sadržine registrovane pošiljke ili krivicom pošiljaoca.

X